Refleksjonsbaserte lærarmapper

Problemstilling

«En overordnet målsetting med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle elever. Faglige og relevante tilbakemeldinger fra lærer, instruktører og medelever er en viktig del av læringsprosessen, … Det er derfor avgjørende at lærerne har en vurderingskompetanse og vurderingspraksis som bidrar til å utvikle elevenes faglige kompetanse, …»

(Oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet, 30. januar 2007)

Kor vidt og i tilfelle korleis kan ein ved hjelp av ulike former for refleksjonsbaserte mapper styrkje lærarane og lærarstudentane sin vurderingskompetanse sett i lys av måla for Kunnskapsløftet?

Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (Prosjekt id. 182883/S20).
Prosjektperiode: 01.11.2007-31.03.2010, sluttrapport
Research Council project database: link

Føremål

Prosjektet var både knytt til allmennlærarutdanninga ved HSH og til ein skuleutviklingsprosess på to Stord-skular der målet var å betre læringsvilkåra for elevane gjennom å styrkje vurderingskompetansen til dei involverte lærarane og lærarstudentane. Refleksjonsbaserte mapper var sentrale reiskap i denne prosessen.

Plassering i forskingsfeltet

Vår posisjonering innan forskingsfeltet kunne nærare spesifiserast som «Mappebasert læring og vurdering». Vi har spesielt fokusert på digitale lærings- og vurderingsmapper i relasjon til konteksten grunnskule og lærarutdanning, med eit sosiokulturelt læringsperspektiv som overordna teoretisk bakteppe.

Aksjonsforsking som metodisk grunnlag

Prosjektet introduserte ein pedagogisk reiskap, refleksjonsbaserte mapper, og siktemålet var å finne ut om, og eventuelt i kva grad, bruk av slike mapper kan bidra til at lærarar og lærarstudentar kan utvikle betre kompetanse i:

  • didaktisk vurdering
  • elevvurdering
  • systemvurdering

Forskingskontekst

To barneskular på Stord:

Fullstendig prosjektbeskrivelse ligg her: norsk versjon / english version

Forskingsteam

  • Knut Steinar Engelsen, 1. amanuensis i pedagogisk informasjonsvitskap, dr.polit. Fungerte som prosjektleiar i ein postdoc stilling i prosjektet.
  • Kari Smith, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Deltok i prosjektet som fagleg og metodisk rettleiar.
  • Bjørn Meling var tilsatt som forskar i prosjektet.
  • Tord Eide, høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. Deltok som forskar i prosjektet.
  • Elisabeth L. Sørdal, høgskulelektor i pedagogikk. Deltok som forskar i prosjektet.
  • Anne Kristin Rønsen, stipendiat i prosjektet.

Kontakt

E-post: rlm@hsh.no